Over het speciaal onderwijs

Hoe werkt het speciaal (basis)onderwijs Leiden?
Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Met deze gezamenlijke website willen de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs ouders en leerlingen laten zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en wat we te bieden hebben.

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Niet elk kind leert hetzelfde, soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Sinds augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht, dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt; dit heet passend onderwijs. De start van passend onderwijs heeft de samenwerking tussen de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs versterkt en verdiept. Samenwerking is de kern van passend onderwijs. Samenwerking tussen scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs, met partners in het primair en voortgezet onderwijs, met zorgaanbieders en gemeenten. Het doel? Een passend aanbod aan onderwijs en jeugdzorg realiseren voor alle kinderen in Leiden en omstreken.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

In regio Leiden verzorgen de scholen binnen PPO Leiden (Passend Primair Onderwijs regio Leiden) samen passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bijna alle basisscholen uit de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude zijn bij PPO Leiden aangesloten. Daarnaast horen de volgende scholen voor speciaal onderwijs tot PPO Leiden: Auris De Weerklank, Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, PI De Brug en OZC Orion. SBO De Vlieger is de speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband.

Speciaal (basis en voortgezet) onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er is speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Het speciaal onderwijs (SO) bestaat uit vier clusters:
- Cluster 1: blinde en slechtziende kinderen;
- Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
- Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
- Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.
Cluster 3 en 4 vormen met de reguliere scholen samenwerkingsverbanden. De samenwerkende scholen maken afspraken over welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Daarvoor is altijd een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, deze verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs. De school waar uw kind is ingeschreven, bereidt de aanvraag samen met de ouders voor en vraagt de TLV aan. PPO Leiden toets de aanvraag en geeft de TLV af. Voor meer informatie verwijzen we u naar de school van uw kind, naar de website PPO Leiden of bel naar (071) 535 17 10.

Speciale basisscholen (SBO) zijn bedoeld voor onder meer moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen met gedragsproblemen. Scholen in het SBO hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de SBO-leerlingen krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het SBO zijn kleiner en er zijn meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

Na het speciaal (basis)onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kan opnieuw gekeken worden of de leerling naar een gewone middelbare school kan of beter thuis is bij het VSO. Leerlingen op het VSO kunnen daar blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. De route naar het VSO is anders dan die naar het speciaal (basis)onderwijs. Waar de aanvraag van de TLV in het basisonderwijs ligt bij de school waar de leerling op dat moment is ingeschreven, moet in het VSO de toekomstige school de TLV aanvragen.

De focus van de informatie op deze website ligt op het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio Leiden. We hopen dat deze informatie u helpt bij het vinden van een passende onderwijsplaats voor uw kind!